Οργάνωση

Ένοπλα Τμήματα υποτεταγμένα σε ΕΟΕ Χ

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-1-1944 μέχρι 31-12-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 42/1971

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑ-Χ

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα, Πειραιάς

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα