Οργάνωση

Ελληνοχριστιανική Αντίστασις

Τύπος

Αρχηγός

Χαρίλαος Παπαγεωργίου

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

11/1970

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Ελληνοχριστιανική Αντίστασις.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα, Πειραιάς

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα