Οργάνωση

Ελληνικόν Αίμα

Τύπος

Οργάνωσις Μυστικού Εθνικόφρονος Τύπου

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Λάζαρος Πηνιάτογλου, Κωνσταντίνος Βοβολίνης, Ιωάννης Μήλιος (ή Μίλιος)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-6-1942 μέχρι 12-10-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

13/21-3-1952 137/30-3-1971

ΒΔ / ΠΔ

3-10-1950 (ΦΕΚ 83/18-3-1950)

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ. Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά από 1-16, Πρακτικόν υπ' αριθ. 13.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 33 ΕΟΕ Ελληνικόν Αίμα.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα