Οργάνωση

Ελλάς Ελευθερία Άρτης και επαρχιών Βάλτου και Τριχωνίδος

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή:Γεώργιος Ζορμπαλάς (πρόεδρος) αντιστράτηγος ε.α., Θεμιστοκλής Λάιος, Ανδρέας Καζάκος, Λουδοβίκος Γερομήτσος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-12-1941 μέχρι 31-12-1942

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

13/1976 6/1978

ΒΔ / ΠΔ

Απόφαση ΥΕΘΑ φ. 483/40/530543/27-1-1977 (ΦΕΚ 66/Β΄/3-2-1977)

Απόφαση ΥΕΘΑ φ. 483/20/530646/30-3-1979 (ΦΕΚ 386/Β΄/18-4-1979)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πίναξ αναγνωρισθεισών οργανώσεων Εθνικής Αντιστάσεως βάσει ΝΔ 179/1969, ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠΑΘΑ, Ιούνιος 1980.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 120 ΕΟΕ Ελλάς Ελευθερία Άρτης και επαρχιών Βάλτου και Τριχωνίδος (Ζορμπαλάς Γ.).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Άρτα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος