Οργάνωση

ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

2-2-1942 μέχρι 18-10-1944 (και για κάθε περιοχή ανάλογα με την ημερομηνία που ορίστηκε ως λήξη της Κατοχής)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή