Οργάνωση

ΕΛΑΝ (Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Ναυτικό)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

10-3-1944 μέχρι την απελευθέρωση

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή