Οργάνωση

Εκτελεστικό Απόσπασμα Εκδικήσεως / Ένωσις Βασιλοφρόνων Αγίου Γεωργίου Ζωοδόχου Πηγής (Χίτες Τζανακάκη)

Τύπος

Αρχηγός

Αντώνιος Τζανακάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

1942-1949

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1971 9/6-6-1973 (Ένσταση)

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΑΟ 1. Εκτελ. Απόσπασμα Εκδικήσεως 2. Ένωσις Βασιλοφρόνων Τζανακάκη Αντωνίου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα