Οργάνωση

ΕΚ (Εθνικόν Κομιτάτον)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Γεώργιος Νταουντάκης (1-1-1942 μέχρι 12-3-1945), Νικόλαος Γρηγοριάδης (1-1-1942 μέχρι 30-11-1942), Ανδρέας Καββαδίας (1-1-1942 μέχρι 16-7-1944), Γεώργιος Βήχος (1-1-1942 μέχρι 9-7-1944), Ιωάννης Νικολόπουλος (1-1-1942 μέχρι 18-1-1945), Δημήτριος Καψάλης (1-1-1942 μέχρι 12-3-1945), Νικηφόρος Παμπούκης (23-11-1943 μέχρι 12-3-1945), Δημήτριος Τσίμπος (15-11-1942 μέχρι 28-6-1944), Κυριάκος Καραμάνος (1-1-1942 μέχρι 12-3-1945)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-1-1942 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

7/1970

ΒΔ / ΠΔ

42/29-12-1970 (ΦΕΚ 25/Α΄/3-2-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 31 ΕΟΕ Εθνικόν Κομιτάτον.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα