Οργάνωση

ΕΕΒΔ (Εθνική Ένωσις Βασιλευόμενης Δημοκρατίας) Καμαρών

Τύπος

Αρχηγός

Θ. Παπανικολόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

50/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πελοπόννησος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος