Οργάνωση

ΕΕΣ (Εθνικός Ελληνικός Στρατός)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος εφ. υπολοχαγός πυροβολικού (αρχές 1944 μέχρι 12-3-1945)

Μέλη

Μιχαήλ Παπαδόπουλος ή Μιχάλαγας ή Μουχάλ Αγά, Κυριάκος Παπαδόπουλος ή Κισά Μπατζάκ

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-1-1944 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

49/1970

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 213/12-3-1971, (ΦΕΚ 62/Α΄/29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΟ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 1 έως 16, Φάκελος 23Α ΕΑΟ ΕΕΣ (Κ. Παπαδόπουλος).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία