Οργάνωση

ΕΕΣ (Εθνικός Ελληνικός Στρατός)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος εφ. υπολοχαγός πυροβολικού (αρχές 1944 μέχρι 12-3-1945)

Μέλη

Μιχαήλ Παπαδόπουλος ή Μιχάλαγας ή Μουχάλ Αγά, Κυριάκος Παπαδόπουλος ή Κισά Μπατζάκ

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Αρχές 1944 μέχρι 12-3-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 10-3-1950)

1-1-1944 μέχρι 12-3-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 213/12-3-1971)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/25-6-1949, 1/23-2-1950, 24-3-1950 49/1970

ΒΔ / ΠΔ

ΒΔ 10-3-1950 (ΦΕΚ 83/Α΄/18-03-1950) και (ΦΕΚ συμπληρωματικό 102/ Α΄/ 20-4-1950)

ΒΔ 213/12-3-1971, (ΦΕΚ 62/Α΄/29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΟ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 1 έως 16.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 23 ΕΕΣ (Κ. Παπαδόπουλος).
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 23Α ΕΑΟ ΕΕΣ (Κ. Παπαδόπουλος).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία