Οργάνωση

ΕΕΜΕ (Εθνική Ένωσις Μεγάλη Ελλάς)

Τύπος

Αρχηγός

Ιωάννης Παπαβασιλείου

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Εκθέσεις μη αναγνωρισθένων οργανώσεων, Φάκελος 5 Οργανώσεως Εθν. Ένωσις Μεγ. Ελλάς (Ε.Ε.Μ.Ε.).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα