Οργάνωση

ΕΕ (Εθνικοκοινωνική Επανάσταση) Εθνικά Σώματα Μεσσήνης

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Νικόλαος Σταυρέας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Οκτώβρης 1943 μέχρι Μάϊος 1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

5/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΕΕ (Εθνικοκοινωνική Επανάστασις)

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Εθνικά Σώματα Μεσσήνης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος