Οργάνωση

ΕΔΕΣ Βασιλικών Ευβοίας

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Μιχαήλ

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Ιούλιος 1942 μέχρι Μάρτιος 1944 (διαλύθηκε από τον ΕΛΑΣ)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

47/8-12-1971 32/29-11-1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον φακέλων δικαιολογητικών αναγνωρισθεισών και απορριφθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΔΕΣ Βασιλικών Ευβοίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Εύβοια

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα