Οργάνωση

ΕΔΕΣ Τριχωνίδος

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Γ. Παπαϊωάννου έφ. ιατρός (25-2-1943 μέχρι 20-10-1943)

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Αντώνιος Παπαντολέων διευθυντής γενικών αποθηκών Αγρινίου (17-12-1942 μέχρι 12-3-1945), Αθαν. Σωχωρίτης ιατρός (17-12-1942 μέχρι 12-3-1945), Κωνσταντίνος Ραυτόπουλος δικηγόρος (17-12-1942 μέχρι 12-3-1945), Ευθύμιος Σταθόπουλος ιδιώτης (17-12-1942 μέχρι 12-3-1945), Ευστάθιος Σταθόπουλος καθηγητής (Μάϊος 1943 μέχρι 12-3-1945), Δημήτριος Πύρρος συμβολαιογράφος (Μάϊος 1943 μέχρι 12-3-1945), Κωνσταντίνος Χρυσανθακόπουλος δικαστικός υπάλληλος (Μάϊος 1943 μέχρι 12-3-1945), Χαρ. Καραπάνος (Φεβρουάριος 1944 μέχρι 12-3-1945), Δημήτριος Ματράλης έμπορος (Φεβρουάριος 1944 μέχρι 12-3-1945)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

25-2-1943 μέχρι 20-10-1943 (σύμφωνα με το ΒΔ 30-9-1952)

20-10-1942 μέχρι 20-10-1943 (σύμφωνα με το ΒΔ 638/5-10-1971)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

3/3-12-1951, 59/19-1-1953 19/71

ΒΔ / ΠΔ

30-9-1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952), 13-2-1953, (ΦΕΚ 40/Α΄/27-02-1953)

(ΦΕΚ 204/Α΄/20-10-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 1 έως 16.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 4, Αρχηγείο ΕΑΟ-ΕΟΕ ΕΔΕΣ Τριχωνίδος (Γ. Παπαϊωάννου).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Τριχωνίδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα