Οργάνωση

ΕΔΕΣ Τριχωνίδος (Αρχηγείο Τριχωνίδος υποτεταγμένο στις ΕΟΕΑ ΕΔΕΣ)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Γεώργιος Παπαϊωάννου

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

25-2-1943 μέχρι 20-10-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

19/1971

ΒΔ / ΠΔ

638/5-10-1971 (ΦΕΚ 204/Α΄/20-10-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Τριχωνίδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα