Οργάνωση

ΕΔΕΣ Θεσσαλονίκης

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Αθαν. Παπαχριστοδούλου συνταγματάρχης, Γεώργιος Μπακατσέλος, Κωνσταντίνος Μπακατσέλος, Βασ. Μπλατσούκας δασάρχης (15-8-1941 μέχρι 12-3-1945)

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-8-1941 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

59/19-1-1953 22/72

ΒΔ / ΠΔ

13-2-1953 (ΦΕΚ 40/Α΄/27-02-1953)

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 2 Πίνακες ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ΕΔΕΣ Θεσσαλονίκης Παπαχριστοδούλου και οπλαρχηγοί ΑΝ 971/49, 2Α Καταστάσεις ΕΔΕΣ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Παπαχριστοδούλου ΕΑΟ και ΕΟΕ ΑΝ 971/49.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλονίκη

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία