Οργάνωση

ΕΔΕΣ Τάγμα Κλειδίου

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Σπύρος Καραμπίνας ή Καλονίκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-8-1942 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

15/1970

ΒΔ / ΠΔ

549/6-8-1971 (ΦΕΚ 161/Α΄/19-8-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Άρτα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος