Οργάνωση

ΕΔΕΣ Παραμυθιάς

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Αριστείδης Κρανιάς

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-4-1944 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

29/1972

ΒΔ / ΠΔ

485/10-6-1972 (ΦΕΚ 143/Α΄/11-8-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Παραμυθιά

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος