Οργάνωση

ΕΔΕΣ Ντουσκάρας

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Ευάγγελος Ζώτος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

8-3-1943 μέχρι 12-2-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

15/1970

ΒΔ / ΠΔ

549/6-8-1971 (ΦΕΚ 161/Α΄/ 19-8-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ήπειρος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος