Οργάνωση

ΕΔΕΣ Ν. Ζέρβας

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Ν. Ζέρβας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

9-9-1941 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

15/1970

ΒΔ / ΠΔ

42/29-12-1970 (ΦΕΚ 25/3-2-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ήπειρος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος