Οργάνωση

ΕΔΕΣ Κονίσκης Τριχωνίδος

Τύπος

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Χαντζής

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-10-1942 μέχρι 20-10-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

7/1-12-1975

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΔΕΣ Κονίσκης Τριχωνίδος.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Τριχωνίδα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα