Οργάνωση

ΕΔΕΣ ΕΒΟΕ (Ελληνοβρεταννική Οργάνωσις Εθελοντών) / ΕΒΟΕ (Ελληνοβρεταννική Οργάνωσις Εθελοντών)

Τύπος

ΕΟΠΔ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Γεώργιος Βάος καθηγητής ξένων γλωσσών (1-1-1942 μέχρι 14-11-1943)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

15-11-1943 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

59/19-1-1953 48/1970

ΒΔ / ΠΔ

13-2-1953 (ΦΕΚ 40/Α΄/27-02-1953)

213/12-3-1971 (ΦΕΚ 62/Α΄/29-03-1971)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 11, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Λαρίσης, 12, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Τρικάλων, 13, ΕΟΕ ΕΔΕΣ Ιωαννίνων, 14, ΕΟΕ ΕΔΕΣ ΒΔ Πελοποννήσου, 15, ΕΒΟΕ, 16, ΕΟΠΔ Τσενόγλου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα