Οργάνωση

ΕΔΕΣ ΕΘΝΕ Βόλου

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Κολοβός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

12-3-1945 μέχρι 1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Απόφαση ΥΕΘΑ 18/16-1-1979, Φ. 483/16532804/8-12-1978 (Τ. Β΄)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

Απόφαση ΥΕΘΑ 18/16-1-1979, Φ. 483/16532804/8-12-1978 (Τ. Β΄).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Βόλος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία