Οργάνωση

ΕΔΕΣ Αρχηγείο Σιντικής, Βιλσατίας και Κιλκίς

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Υποτεταγμένος Αρχηγός: Κωνσταντίνος Μήτσου μοίραρχος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

4-7-1943 μέχρι 20-1-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/23-2-1950 3/3-12-1951

ΒΔ / ΠΔ

30-9-1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 1 έως 16.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σιντική, Βισαλτία, Κιλκίς

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία