Οργάνωση

ΕΑΟΒ (Εθνικιστική Απελευθερωτική Οργάνωσις Βορειοηπειρωτών)

Τύπος

Αρχηγός

Σπυρίδων Μέρτσης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

47/1970

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Εθνικιστική Απελευθερωτική Οργάνωσις Βορειοηπειρωτών (ΕΑΟΒ) Μέρτση Σπυρίδων ΕΟΕ.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ήπειρος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Ήπειρος