Οργάνωση

ΕΑΟΚ Λακωνίας (Εθνικαί Αντικομμουνιστικαί Ομάδες Κυνηγών Λακωνίας)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελείς Αρχηγοί: Παναγιώτης Κατσαρέας (6-6-1946 μέχρι 20-3-1947), Κυριάκος Κυριακόγκωνας ιατρός (15-6-1947 μέχρι 31-8-1948)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

6-6-1946 μέχρι 31-8-1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

19/1970

ΒΔ / ΠΔ

42/29-12-1970

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 36 ΕΑΟΚ-Λακωνίας, Εθνικαί Αντικομμουνιστικαί Ομάδες Κυνηγών Λακωνίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λακωνία, Μεσσηνία, Νότια Αρκαδία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος