Οργάνωση

ΕΑΟ Θροφαρίου Κορινθίας

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Παπαχρηστόπουλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1943-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

15/17-10-1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΑΟ Θροφαρίου Κορινθίας Γ. Παπαχριστοπούλου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κόρινθος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος