Οργάνωση

ΕΑΟ Νοτίου Ολύμπου και Κισσάβου

Τύπος

Αρχηγός

Βασίλειος Ρουμπιές

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1945-1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

1/17-1-1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος ΕΑΟ Νοτιου Ολύμπου Κισσάβου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κίσσαβος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία