Οργάνωση

ΕΑΜ (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο)

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

27-9-1941 μέχρι 18-10-1944 (και για κάθε περιοχή ανάλογα με την ημερομηνία που ορίστηκε ως λήξη της Κατοχής)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή