Οργάνωση

Δυτικής Θέσσαλίας Ρούμελης

Τύπος

Αρχηγός

Κ. Βουρλάκης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

18/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Θεσσαλία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία