Οργάνωση

Δυτικής Περιοχής Σφακίων Καρκάνη

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Μανούσος Καρκάνης κτηνοτρόφος Υπαρχηγός: Αρτέμιος Καρκάνης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-6-1941 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

15/1972

ΒΔ / ΠΔ

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 74 ΤΕΔ, 75 ΕΑΟ ΕΟΕ Αν. Κρήτης Πλεύρη, 76 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 77 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 79 ΕΑΟ ΕΟΕ Διλοχία Κεραμείων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Δυτική περιοχή Σφακίων Χανιά

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη