Οργάνωση

Δυτικής Περιοχής Σφακίων Καρκάνη

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Μανούσος Καρκάνης κτηνοτρόφος (φονευθείς το 1947) Υπαρχηγός: Αρτέμιος Καρκάνης (σύμφωνα με το ΒΔ 657/14-10-1972)

Μέλη

Διοικούσα Επιτροπή: Αρτέμιος Καρκάνης, Παναγιώτης Πολέντας, Γεώργιος Μανουσέλης, Γεώργιος Βαλύρης, Θρασύβουλος Κλάδος

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-8-1941 μέχρι 28-5-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

21/1952 15/1972

ΒΔ / ΠΔ

30-9-1952 (ΦΕΚ 316/Α΄/5-11-1952)

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 50 EAO-EOE Καρκάνη.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 74 ΤΕΔ, 75 ΕΑΟ ΕΟΕ Αν. Κρήτης Πλεύρη, 76 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 77 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 79 ΕΑΟ ΕΟΕ Διλοχία Κεραμείων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Δυτική περιοχή Σφακίων Χανιά

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη