Οργάνωση

Διοίκησις Δ/Β Αττικής και Τάγμα Διοικήσεως

Τύπος

Αρχηγός

Σπηλιωτόπουλος, Γαργαρόπουλος, Τρεπεκλής, Παπαθανασίου

Μέλη

Περίοδος δράσης

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

15/1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αττική

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα