Οργάνωση

Διμοιρία ΕΒΕΝ Ευαγγελισμού Λαρίσης

Τύπος

Αρχηγός

Δημ. Ντόκος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

14/1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λάρισα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Θεσσαλία