Οργάνωση

Διμοιρία Χ Σκάλα Λακωνίας

Τύπος

Αρχηγός

Αναστάσιος Πουλικάκος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

15-3-1946 μέχρι Δεκέμβριος 1947

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

11/1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Διμοιρία Χ Σκάλα Λακωνίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Λακωνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος