Οργάνωση

Διλοχία Κεραμιών Κυδωνίας / Κεραμιών

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Νικόλαος Παπαδάκης ή Παπαδόνικος υπολοχαγός πεζικού (φονευθείς στις 17-7-1947)

Μέλη

Οπλαρχηγός (α΄κατηγορίας): Θρασύβουλος Γελασάκης, Οπλαρχηγοί (γ΄κατηγορίας): Παναγιώτης Κουνδουράκης, Γεώργιος Κατσουλάκης, Γεώργιος Παπαφιλιπάκης

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Φεβρουάριος 1942 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 9-1-1953)

1-2-1942 μέχρι 28-5-1945 (σύμφωνα με το ΒΔ 657/14-10-1972)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

40/30-12-1952 21/1972

ΒΔ / ΠΔ

9-1-1953 (ΦΕΚ 12/Α΄/21-01-1953)

657/14-10-1972 (ΦΕΚ 187/Α΄/27-10-1972)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 48 ΕΑΟ Διλοχίας.
ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος 74 ΤΕΔ, 75 ΕΑΟ ΕΟΕ Αν. Κρήτης Πλεύρη, 76 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 77 ΕΑΟ ΕΟΕ Δυτ. Περιοχής Σφακίων, 79 ΕΑΟ ΕΟΕ Διλοχία Κεραμείων.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κεραμιές Κυδωνίας Χανίων

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Κρήτη