Οργάνωση

Χιτών Τριφυλίας Ολυμπίας

Τύπος

Αρχηγός

Χαράλαμπος Ζομπέας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

28-8-1945 μέχρι 30-6-1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

15/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΣ

Ζάρα

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Χιτών Τριφυλίας Ολυμπίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Ολυμπία-Τριφυλία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος