Οργάνωση

Χίλια Οκτακόσια Είκοσι Ένα (1821)

Τύπος

Αρχηγός

Κωνσταντίνος Αντωνακέας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

1-10-1941 μέχρι 12-3-1945

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

5/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

ΕΕ (Εθνικοκοινωνική Επανάστασις)

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Χίλια Οκτακόσια Είκοσι Ένα (1821).

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αττική

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα