Οργάνωση

Χ Κορίνθου

Τύπος

Αρχηγός

Βασίλειος Παπαπάνος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

Μάρτιος 1945 μέχρι 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

14/1973

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Χ Κορίνθου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κόρινθος

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος