Οργάνωση

Χ Διαβολιτσίου

Τύπος

Αρχηγός

Νικόλαος Μαντέλος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1-9-1945 μέχρι 30-11-1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

5/1970

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Χ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Χ Διαβολιτσίου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Διαβολίτσι Μεσσηνίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος