Οργάνωση

ΑΥΠ (Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών) Ιατρίδη

Τύπος

ΕΟΕ

Αρχηγός

Δημήτριος Ιατρίδης αντιστράτηγος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

69/28-4-1953

ΒΔ / ΠΔ

4-6-1953 (ΦΕΚ 161/Α/1953)

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Φάκελος Ν9Β/17 ΑΥΠ Ιατρίδης - ΑΥΠ Μαρτίνος Κων.-Γερακάκης Γεωργ. - ΕΑΟ Εθνική Ένωσις. Σημ.: Ο φάκελος περιέχει μόνο έναν πίνακα με το όνομα Τάγαρης Αχιλλέυς, κυρωμένο το 1961.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Αθήνα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα