Οργάνωση

Αρχηγείο Σιντικής, Βισαλτίας και Κιλκίς των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών, ΕΟΕΑ (ΕΔΕΣ)

Τύπος

ΕΑΟ

Αρχηγός

Αυτοτελής Αρχηγός: Κωνσταντίνος Μήτσος μοίραρχος (4-7-1943 μέχρι 20-1-1944)

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

4-7-1943 μέχρι 20-1-1944

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

3/3-12-1951

ΒΔ / ΠΔ

30/9/1952, (ΦΕΚ, 316/Α΄/5-11-1952)

Συγγενείς οργανώσεις

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΟ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΔΕΣ

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Πρακτικά Πρωτότυπα από 1 έως 16.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Σιντική, Βισαλτία, Κιλκίς

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Μακεδονία