Οργάνωση

Αποστολή Πληροφοριών Ευβοίας

Τύπος

Αρχηγός

Αγησίλαος Μπέης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

30-9-1942 μέχρι 11-2-1943

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Αποστολή Πληροφοριών Ευβοίας.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Εύβοια

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Στερεά Ελλάδα