Οργάνωση

Απόσπασμα Ρούσση

Τύπος

Αρχηγός

Δημήτριος Ρούσσης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

23-7-1948 μέχρι Αύγουστος 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

23/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Απόσπασμα Ρούσση.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κοπανάκι Μεσσηνίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος