Οργάνωση

Απόσπασμα Εθνικής Αντιστάσεως Σαμπαζιώτη

Τύπος

Αρχηγός

Ευστάθιος Σαμπαζιώτης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Κατοχή

Ιούνιος 1945 μέχρι Αύγουστος 1948

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

20/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Απόσπασμα Εθνικής Αντιστάσεως Σαμπαζιώτη.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πύλος Μεσσηνίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος