Οργάνωση

Αντικομμουνιστικός Αγών Βελανιδιάς Καλαμών

Τύπος

Αρχηγός

Γεώργιος Κοτταρίδης

Μέλη

Περίοδος δράσης

Κατοχή

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

23-11-1944 μέχρι 18-7-1946

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

20/1972

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Αντικομμουνιστικός Αγών Βελανιδιάς Καλαμών.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μεσσηνία

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος