Οργάνωση

Αντικομμουνιστική Οργάνωσις Χ. Μαγούλας Σπάρτης

Τύπος

Αρχηγός

Ανδρέας Σκιαδάς

Μέλη

Περίοδος δράσης

Εμφύλιος

Μάϊος 1946 μέχρι Μάρτιος 1947 (μετά ΜΑΥ)

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

44/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Αντικομμουνιστική Οργάνωσις Χ. Μαγούλας Σπάρτης.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Μαγούλα Λακωνίας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος