Οργάνωση

Αντικομμουνιστική Ομάς Προαστείων Πατρών

Τύπος

Αρχηγός

Αθανάσιος Πούντζας

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1945 μέχρι 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

23/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος Αντ/κη Ομάς Προαστείου Πατρών Αθ. Πούντζα.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Πάτρα

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος