Οργάνωση

Αντικομμουνιστική Ομάς Κάτω Καστριτσίου

Τύπος

Αρχηγός

Ανδρέας Μπαράκος

Μέλη

Περίοδος δράσης

Μεταβαρκιζιανή περίοδος

Εμφύλιος

1945 μέχρι 1949

Πρακτικό επιτροπής κρίσης

23/1971

ΒΔ / ΠΔ

Συγγενείς οργανώσεις

Φάκελος / Αρχείο

ΔΕΠΑΘΑ, Αρχείο Εθνικής Αντίστασης, Ευρετήριον Φακέλων δικαιολογητικών απορριφθεισών και αναγνωρισθεισών οργανώσεων με ΝΔ 179/1969, Φάκελος ΕΑΟ Καστριτσίου Πατρών Μπαράκου.

Σχετική Νομοθεσία

Τόπος δράσης

Κάτω Καστρίτσι Αχαΐας

Ευρύτερη γεωγραφική περιοχή

Πελοπόννησος